Nacházíte se:

Natur Matrace  >  Informace  >  Reklamační řád

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Internetový obchod www.naturmatarce.cz matrace.cz provozuje firma Design Koša, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem nebo pokud není záruka na faktuře nebo dodacím listu uvedena delší. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Kupující stvrzuje podpisem dodacího listu, faktury nebo pouhým úplným zaplacením objednaného a doručeného zboží převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami.

V případě, že je zboží dodáno v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží s vadami, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží. Ke každému zboží je vystaven záruční list, který slouží, spolu s fakturou, jako doklad o původu zboží při reklamaci. V případě, že záruční list nebyl ke zboží vystaven, předloží zákazník při reklamaci příslušnou fakturu.

Zjistí-li zákazník vady zboží, musí dodavatele o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu v písemné podobě, kde je nutné uvést charakteristiku závad.

Zboží, které je dodáváno v demontovaném stavu, je nutné zkompletovat dle přiloženého návodu. V případě, že nebude doporučený postup dodržen, nelze uplatňovat reklamaci zboží. Pokud zákazník zasílá dodavateli reklamované zboží k opravě, je nutné dopravit zboží ve vhodném obalu, který zboží chrání proti vnějším vlivům a před dalším znehodnocením.

V případě, že zboží není při přepravě dostatečně chráněno, není dodavatel povinen reklamaci uznat. Náklady na dopravu hradí zákazník.

Zákazník nemůže uplatnit reklamaci v případě, že zboží má vady, které zavinil kupující dopravou, montáží, nedodržením podmínek pro užívání zboží (např. uložením matrace na špatný typ podložky nebo na nevhodný rošt), nešetrným zacházením se zbožím či neodborným ošetřováním ze strany kupujícího.

Záruka se také nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů. Při zakoupení matrace je kupující povinen se řídit návodem na ošetřování matrace, který je součástí příbalového letáku matrace. Dále se záruka nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. Běžným opotřebením se rozumí změna barvy použitých materiálů (vyblednutí), která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu (např. zvlnění materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů (ČSN EN ISO 3385), trvalá deformace (proležení), která nepřesahuje 10 % celkové výšky matrace.

Reklamaci nemůže kupující uplatnit, je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční lhůty, jedná se o pozáruční opravu podléhající  platbě a prodávající není povinen tuto opravu kupujícímu zajistit.

Matrace jsou dodávány s lepeným jádrem, jedná se o konstrukční spoj, který nemá vliv na užitnou hodnotu matrace, ortopedické vlastnosti a životnost. Používaný spojovací materiál je alergicky neutrální. Případný specifický zápach nového výrobku (materiálu) není důvodem k reklamaci, během několika dní zmizí. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu barvy jádra a změnu perforace potahu. Potahová látka v případě volnosti nebo zvlnění, není důvod k reklamaci z důvodu pratelnosti, taktéž se reklamace nevztahuje na rozměrovou toleranci -+ 1 cm (D, V, Š).

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje, namísto záručního listu, vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu) obsahující údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží. Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky: dodání chybějícího zboží či jeho částí, opravu závad případně výměnu zboží za bezvadné nebo vrácení peněz v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala.

V případě materiálové nebo výrobní vady reklamujte výrobek v prodejně, kde jste jej zakoupili. Při reklamaci předložte potvrzený záruční list a doklad o zaplacení. Bez průkazných dokladů o koupi nebude reklamace na matraci přijata.
Reklamovaná matrace musí být řádně vyčištěna, zbavena nečistot a hygienicky nezávadná dle obecných hygienických zásad. Matrace musí být vhodně zabalena, aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození a ušpinění.

Spotřebitel má právo při uplatnění záruky:

 1. vada odstranitelná:
  právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.
 2. vada neodstranitelná bránící řádnému užívání Zboží:
  právo na výměnu vadného Zboží nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.
 3. vada odstranitelná vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží:
  právo na výměnu vadného Zboží nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.
 4. jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci:
  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Reklamaci uplatňujte písemně prostřednictvím emailu na adresu: info@naturmatrace.cz, faxem na tel. čísle 381521285 nebo poštovní službou. Můžete využít tiskopis reklamační formulář, kde najdete veškeré údaje a předepsané náležitosti.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko, po řádném vyřízení Reklamace, vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.