Nacházíte se:

Natur Matrace  >  Informace  >  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající

Internetový obchod www.naturmatrace.cz matrace.cz provozuje firma Design Kóša, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Kupující

Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (dále jen "spotřebitel").

Podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (dále jen "podnikatel").

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. (Občanským zákoníkem) jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem výslovně neupravené těmito OP ani rámcovou kupní smlouvou (dále jen "RKS") mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodním zákoníkem) v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální RKS s kupujícím je nadřazena OP.

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od kupujících užívá internetový obchod www.naturmatrace.cz výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu kupujícího nakládá internetový obchod www.naturmatrace.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Internetový obchod www.naturmatrace.cz je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněn za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení, adresu a email.

Tyto osobní údaje je možno na žádost kupujícího vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Kupní smlouva

Návrh kupní smlouvy vzniká odesláním objednávky přes internetový objednávkový systém prodávajícího (dále jen "eshop"). Objednávku lze také provést písemně nebo případně formou faxové objednávky zaslané na faxové číslo prodávajícího nebo emailem na elektronickou adresu prodávajícího, přičemž taková objednávky musí obsahovat:

  • iniciály kupujícího
  • přesná specifikace zboží, jeho množství a cenu
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
  • požadovaný termín dodání
  • datum objednávky
  • adresa dodání

Telefonickou nebo ústní objednávku prodávající neakceptuje.

Kupní smlouva vzniká závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto OP a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v e-shopu), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy spolu se zakoupeným a převzatým zbožím musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14denní lhůty.

Podmínky pro vrácení zakoupeného a převzatého zboží:

  • Zboží nesmí být použité
  • Zboží musí být nepoškozené
  • Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství) s originálem dokladu o koupi.

Veškeré náklady spojené s  přepravou zboží nazpět si hradí kupující sám. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme prodejce akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet nejpozději do 14 pracovních dnů.

Do kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy

V případě, že využil možnost objednání výroby matrace, polštáře, potahu či jiného výrobku na míru v sekci internetového obchodu na této adrese. Při objednání matrace, polštáře, potahu či jiného výrobku na míru, je kupujícímu zaslán objednávkový formulář, který obsahuje přesnou specifikaci výrobku (zadání zakázky) včetně cenové kalkulace. Kupující je povinen tento formulář podepsat a doručit na adresu prodávajícího, a to buď poštou, naskenovaný emailem nebo faxem. Po obdržení podepsaného formuláře, je kupujícímu zaslána PROFORMA faktura. Po uhrazení PROFORMA faktury, prodávající zahájí výrobu.

Expedice zboží

Doprava po celé ČR je Zdarma. Zboží je expedováno v rámci České republiky, zpravidla do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky a připsání platby na účet. V případě jiné dodací lhůty (např. u atypických výrobků) Vás budeme nejpozději následující pracovní den po přijetí Vaší objednávky informovat. Zboží skladem je expedováno zpravidla do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky a připsání platby na účet..

Doprava objednaného zboží je zajišťována přepravními společnostmi a Českou poštou.

Při expedování zboží jsou zásilky doručeny do 24 hodin od expedice. Jedná se vždy o pracovní dny, nikoliv o víkend nebo svátek.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), který zároveň slouží jako záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby (resp. Pošty) si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Případně zásilku můžete odmítnout.

Platební podmínky

Platba bankovním převodem, předem.

Číslo účtu: Česká Spořitelna, a.s., Náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav č. ú.702494359/0800.

Autorská práva

Veškeré informace zveřejněné v internetovém obchodě jsou chráněny autorským zákonem. Žádná jejich část nesmí být kopírována ani zpřístupněna jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Při porušení autorských práv bude provozovatel obchodu požadovat kromě sjednání okamžité nápravy také náhradu způsobené škody.

Všechny nabízené produkty jsou v souladu s českými i evropskými normami a předpisy.

Ceny a jejich platnost

Akční ceny platí do vyprodání zásob, pokud není uvedeno v katalogu jinak.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence, její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto OP kupujícímu umožnují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení těchto OP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. ledna 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu barvy pěn u matrací, změnu perforace potahu a zároveň zaručuje stejnou kvalitu a vlastnosti použitých materiálů.